Verkiezingsprogramma 2014

 

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018

OnsUtrecht: Niet bezuinigen maar investeren!

 

1-PARKEERTARIEVEN MOETEN EERSTE UUR LAGER

 

Indien parkeertarieven in de winkelstraten het eerste uur naar 50 Eurocent wordt verlaagd, heeft dat positieve effecten op de maatschappij; zowel sociaal als economisch.

Daarnaast zijn wij geen voorstander van elk jaar nieuwe dure parkeerautomaten die miljoenen kosten, waar de burgers voor opdraaien door verhoging van de parkeertarieven.

 

2-ER MOET EEN APARTE WETHOUDER KOMEN VOOR OUDEREN

OOK IN DE  TWEEDE KAMER WILLEN WIJ EXTRA AANDACHT VOOR OUDERENZORG MIDDELS EEN APARTE MINISTERIE.


 

Wij Nederlanders leven langer en worden steeds ouder. De verwachting volgens CBS is dat  in de toekomst 40% van de bevolking ouder dan 65 jaar is. 

De verwachte vergrijzing vereist een programma waarmee wij goed kunnen inspelen op 'ouderenzorg'. Wij dienen onze ouderen de nodige zorg, tijd, aandacht en ondersteuning te geven.

 

                     Er is een wethouder voor Jeugd; waarom niet voor Ouderen?

                     Er is een wethouder voor Cultuur; waarom niet voor Ouderen?

                     Er is een wethouder voor Bibliotheek; waarom niet voor Ouderen?

 

3-MEER WONINGEN IN DE STAD VOOR SENIOREN

 

De
overheid stimuleert dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen.

Omdat wij Utrechters ook steeds ouder worden en zelfstandig willen en moeten blijven wonen, stimuleren wij MEER woningen voor senioren zodat doorstroming op gang komt voor de jongeren. 

 

 

Ons inziens dient de overheid meer te investeren in betaalbare huur- en seniorenwoningen.


OnsUtrecht wil bedrijven actief stimuleren sociale huur- en seniorenwoningen voor ouderen te bouwen. Door bouwlocaties te bestemmen en grote leegstaande grote bedrijfspanden om te bouwen tot senioren- en studentenhuisvesting. 

 

Daarnaast verdient 'scheefwonen' veel aandacht. Doorstart is nodig om voor jongeren en jonge gezinnen sociale huisvestingsmogelijkheden te creëren.

 

4-MEER SOCIALE WONINGBOUW IN UTRECHT

 

De wachtlijsten in Utrecht voor betaalbare huurwoning is schrikbarend. Dit levert veel familieleed op.  


OnsUtrecht pleit voor EEN BELEID dat betaalbaarheid van sociale woningvoorraad niet verder wordt aangetast, maar wordt beschermd en zelfs impuls wordt gegeven; hoe?

 

                     In achterstandswijken mogen sociale huurwoningen worden gesloopt met voorwaarde dat op dezelfde locatie wederom sociale woningbouw komt.

                     GEEN HUUR VERHOGING


       

Vanwege de reeds onbetaalbare huurprijzen wil OnsUtrecht in de     komende 5 jaar geen huurverhoging meer.
De crisis brengt veel mensen in moeilijkheden, maar aan de andere kant worden de huurverhogingen boven de inflatienorm verhoogd; dit werkt armoede in de hand.

 

Genoeg is genoeg... De Woningcoöperaties verdienen honderden miljoenen...

 

5- STUDENTENHUISVESTING

 

Wij constateren dat jaren veel grote bedrijfspanden in Utrecht leeg staan, zoals bijvoorbeeld oude ziekenhuizen, oude belastingkantoor e.d. 

Met een kleine investering kan Gemeente Utrecht  deze bedrijfspanden in studentenwoningen ombouwen.


OnsUtrecht wil dat leegstaande ziekenhuizen niet cadeau gegeven worden aan grote bouwbedrijven, maar worden omgebouwd als studentenhuisvesting.

 

OnsUtrecht stelt voor om een referendum te houden bij herbestemmen van deze grote leegstaande locaties. Uw stem dient het beleid te bepalen.

 

6-MEER CONTROLE OP ZORGINSTELLINGEN EN VERPLEEGHUIZEN

 

Door bezuinigingen is er een tekort aan professioneel verplegend personeel in verpleeghuizen en zorginstellingen.
Hierdoor worden onze ouderen dagenlang niet verzorgd. Zij krijgen niet of slecht te eten en er is nauwelijks controle.

 

                     OUDEREN WORDEN ZO MAAR IN HUN KAMER AAN HUN LOT OVERGELATEN.


                     UITEN WE ZO ONZE DANK AAN ONZE OUDEREN?????


 

OnsUtrecht wil dit schrijnend probleem aan de kaak stellen door een aparte gemeentelijke toezichthoudende instantie in het leven te laten roepen.

Naast Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) moet ook gemeentelijke inspecties dagelijks plaatsvinden.

DE OUDERENZORG, AWBZ, zorg voor gehandicapten, de langdurige zorg, kortom, de zorg die naar de Gemeente wordt overgeheveld moet van goede kwaliteit zijn en Gemeentelijk bewaakt worden.

 

7-GEZONDHEIDSZORG MOET VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK EN BETAALBAAR ZIJN

In het huidige systeem zijn de behandelingen van sommige ziektebeelden al te duur.
Bij een te dure behandeling wordt vaak beslist om niet te behandelen; wat is de prijs van een mensenleven?


 

                     Is een mensenleven minder waard dan een wapen, of ander oorlogstuig?


                     Is een mensenleven minder waard dan de financiële steun aan Zuid-Europese landen?

                     Onze overheid stelt miljarden beschikbaar aan ontwikkelingshulp. 

                     Waar is de aandacht als het 'onze' mensen betreft?

 

ONSUTRECHT  ZEGT:

STOP MET DISCUSSIEREN OVER MENSENLEVENS;


IEDEREEN HEEFT RECHT OP GOEDE TOEGANKELIJKE ZORG.

 

8-KREDIET VOOR STARTERS

 

Vanwege de crisis verstrekken Banken nauwelijks meer kredieten. De economie komt hiermee in een neerwaartse spiraal.

Werken met behoud van uitkering is niet altijd van toepassing omdat er vaak geen toekomstperspectief is, zoals doorstromen naar een goed betaalde baan. Betaald werk geeft mensen eigenwaarde en financiële onafhankelijkheid.

Door de crisis hebben met name jongeren en 50-plussers het moeilijk op de arbeidsmarkt. Jongeren missen vaak de benodigde ervaring en werkgevers willen veelal geen 50-plussers meer in dienst nemen.

De jongeren zorgt voor dynamiek op de arbeidsmarkt, terwijl de 50-plussers veel kennis en know-how hebben. Beide groepen is voor de ontwikkeling van de economie hard nodig.  

 

OnsUtrecht stelt voor:

                     NIET BEZUINIGEN MAAR INVESTEREN.

                     MICRO-KREDIET voor kleine ondernemers en ZZP's makkelijker en toegankelijker maken.

                     Starters vrijstellen van gemeentelijke belastingen voor het 1e jaar.

                     Omscholing naar de noodzakelijke beroepen.

 

Dit heeft positieve effecten, te weten:  


                     Op deze manier verdient de GEMEENTE 3 keer.

                     Men stopt met WW of komen uit bijstand (= winst voor de Gemeente).

                     Men betaalt belasting (= winst voor de Gemeente).


                     Men betaalt het krediet met rente terug (= winst voor de Gemeente). 

9-GEMEENTE MOET REGELS VOOR MKB VERSOEPELEN

 

Het MKB moet weer investeringsruimte krijgen voor uitbreiding en groei.

OnsUtrecht is van menig dat winkeliers zelf mogen bepalen of ze de zondagen willen openstellen of niet. Daarnaast is de mening dat horeca bedrijven in de binnenstad zelf hun sluitingstijd bepalen.

 

OnsUtrecht stelt voor:

                     Gemeente Utrecht bevriest de gemeentelijke kosten tot voldoende economisch herstel heeft plaatsgevonden.


                     Gemeente Utrecht moet de huurprijzen die aan het MKB worden
opgelegd tot economisch herstel bevriezen.

                     Ook mag de Gemeente bedrijven NIET dwingen om milieu- en energiebesparende maatregelen te nemen. Wel mag de Gemeente bedrijven stimuleren om energiebesparende
maatregelen te nemen.


 

Dit alles biedt als resultaat:

                     Meer werkgelegenheid

                     Meer inkomsten

                     Meer belastingen

 

                     KORTOM, DE MKB IS DE MOTOR VAN DE ECONOMIE.

                      

10-GEEN MILIEU-ZONE IN DE STAD

 

Als het aan de Groene Partijen ligt mogen we straks met onze auto niet in de (gehele) stad rijden.
Zij stellen voor om meer te gaan fietsen en daarnaast enkel hybride autoverkeer toe te staan.

 

STOP DEZE ONZIN. STOP HET PESTEN VAN MENSEN MET WEINIG BESTEDINGSRUIMTE.

 

WANT:

                     Mensen met een laag inkomen kunnen zich geen dure hybride auto's veroorloven.

                     De mensen met lage inkomens zijn al blij dat ze met hun oude auto's kunnen rijden, maar worden voortdurend verder onnodig op kosten gejaagd.


                     Wij zijn van mening dat uitsluitend de fabrikanten van hybride auto's  van subsidies profiteren.

 

11-EEN AUTO MET BUITENLANDS KENTEKEN MAG MAXIMAAL 15 DAGEN IN DE STAD PARKEREN

 

WAAROM?

                     Deze gasten verblijven zonder registratie bij de Gemeente.

                     Wij betalen wegenbelasting; zij niet. 

                     Wij betalen gemeentelijke belastingen; zij niet.

                     Wij betalen parkeergeld; zij niet.

                     Wij betalen parkeerboetes; zij niet.

 

HOE OP TE LOSSEN?

                     Auto's die langer als 2 weken in onze straten geparkeerd staan mogen in beslag worden genomen.

                     Deze gasten verplichten een auto met Nederlands kenteken te kopen.

 

12-MEER VOORZICHTIGHEID VOOR MISBRUIK VAN ONZE SOCIAAL STELSELS

 

OnsUtrecht stelt betere controle voor waarmee fraude wordt voorkomen.

13-OPENBAAR VERVOER

 

Openbaar vervoer moet goedkoper en sneller zijn.

 

Tramverbinding naar Leidsche Rijn, Vleuten-de Meern, Maarssen of tram- of lichte spoorwegverbinding vanuit Zeist, De Bilt en Houten bevordert de bedrijvigheid in Utrecht en zorgt voor minder autoverkeer in de stad;  en dus minder drukte en luchtvervuiling.

Hetzelfde gebeurt in Parijs, Londen en in de grote steden van Duitsland.


 

14-GEMEENTELIJKE INSTANTIES MOETEN OMSCHOLING  VAN WERKLOZEN STIMULEREN

 

Meeste werklozen zoals 50-plussers, autochtonen en allochtonen lijken door de crisis voor de rest van hun leven tot de sociale bijstandsuitkering veroordeeld.

Voor een betere toekomst dient de Gemeente meer te investeren en werkgelegenheid te creëren. Er is een tekort aan personeel in sommige branches, zoals vrachtwagenchauffeurs, buschauffeurs, lassers, fitters, schippers in de binnenvaart en in de landbouw.

 

OnsUtrecht is van mening dat Gemeente Utrecht voor verdere ontwikkeling van werklozen moet zorgdragen.

 

HOE?

                     Door omscholing!


 

Maatschappelijk voordeel van omscholing is:

                     De Gemeente boekt 2 keer winst door:


– na omscholing stopt de uitkering
– bevordert de bedrijvigheid

– men betaalt weer belasting

 

15-VEILIGHEID OP STRAAT

 

Ieder burger wil zich graag veilig voelen in zijn eigen woon- en leefomgeving. Het stevig aanpakken van deze problematiek moet in balans zijn met preventieve maatregelen. Dit kan alleen als politie instellingen en Gemeenten en burgers meer met elkaar samenwerken, of nu gaat om vervuiling, vandalisme, criminaliteit, huishoudelijk geweld of andere delicten. Ingrijpen blijft natuurlijk een taak van de politie.

 

                     OnsUtrecht wil meer toezicht en handhaving op straat.

                     OnsUtrecht wil de agenten niet achter de computer, maar op straat.

                     OnsUtrecht is voorstander van verhoging van aantal BLAUW op STRAAT.

 

16-A 27 en A-28 MOETEN BREDER

 

's Ochtends en 's middags in de file zitten werkt niet alleen frusterend en stressverhogend, maar geeft ook onnodige luchtvervuiling.

Grote meerderheid van ons beroepsbevolking werkt in een andere stad waardoor zowel de weg naar het werk als naar huis een marteling is door de lange files.
Minder files betekent minder CO2 uitstoot.STOP FILE-LEED EN MARTELING!

17-STOP DISCRIMINATIE

 

Sinds de intrede van de economische crisis is discriminatie toegenomen.
Gemeente en overheid moeten zorgen dat discriminatie in den brede zin (leeftijd, religie, etniciteit, sekse, minder validen e.d.) moet worden bestreden. Ook zouden bedrijven en instellingen die zich schuldig maken aan discriminatie sneller bestraft moeten worden.

 

                     Stop Leeftijd DISCRIMINATIE


                     Stop Etnische DISCRIMINATIE


                     Leg zwarte lijsten aan 


 

18-REFERANDUM

 

OnsUtrecht is ten alle tijde voorstander van een referendum voor grote veranderingen in STAD of WIJK. Bij het ontwikkelen van plannen moet meet af aan duidelijk zijn dat een referendum onderdeel uitmaakt van de besluitvorming. Van tevoren moet duidelijk zijn waar het referendum over zal gaan, hoe de vraagstelling is en welke status de uitslag heeft.

 

Middels een referendum zorgen we voor meer democratie en participatie in onze samenleving. 

19-OVERHEID

 

De meeste politieke partijen in Nederland zijn voorstander van verkleining van de overheid. OnsUtrecht is hiermee oneens.

Onze overheid heeft haar aandacht jaren op geld en milieu gericht en zijn VERANTWOORDELIJKHEID richting haar burgers vergeten.


Onze bejaarden, gehandicapten, chronische zieken, werklozen, studenten, gezinnen met lage inkomens worden verwaarloost.
 

                     De samenleving heeft een overheid nodig met oprechte interesse in de burger.

                     De overheid dient voor mensen die niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen, deze zorg aan te bieden.

                     Door de snelle wijziging van systemen hebben de burgers (met name ouderen en laag opgeleiden) oprechte moeite.

OnsUtrecht is van mening:

                     Dat de overheid rekening moet houden met deze doelgroep.

                     De overheid moet MENSGERICHT denken en werken.


 

20-FIETSEN

OnsUtrecht vindt dat fietsen in de stad vergemakkelijkt moet worden.

Daarnaast zijn wij voorstander van gratis fietsstallingen vlakbij het station.

21-ARMOEDE

De crisis gaat aan onze stad niet voorbij. Ook al doet iedereen het relatief goed, ook in Utrecht stijgt de werkloosheid en komen steeds meer mensen in financiële problemen. Naast de bekende groepen zoals eenoudergezinnen en ouderen zonder aanvullend pensioen dienen nieuwe groepen zich aan. Denk hierbij aan werklozen of lage inkomen die hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Daardoor worden ze genoodzaakt om de eigen huizen tegen lagere opbrengsten te verkopen omdat de huizenmarkt in een dip zit.

Het leven in armoe gaat vrijwel altijd gepaard met schulden. OnsUtrecht wil zich inzetten op de hervorming van schulddienstverlening. In plaats van mensen in schuldsaneringstraject te plaatsen met hoge terugvalpercentage willen wij naar een voorziening waarbij aandacht is voor de persoonlijke situatie van mensen. Zo kan gewerkt worden aan een haalbare oplossing waarbij inkomsten en uitgaven weer in balans zijn.

 

                     Kinderen uit arme gezinnen mogen op kosten van de Gemeente lid worden van een sportvereniging en culturele vereniging.

                     Sporten bevordert sociale prestaties.  

 

22-PRESTIGIEUZE PROJECTEN

De Gemeente mag ons inziens geen geld in prestigieuze projecten investeren en dus ook niet centrale bibliotheek door een nieuwe bibliotheek vervangen.

Gemeente Utrecht mag niet doen alsof we rijk zijn en aan de ene kant bezuinigen op onze scholen, bejaardenhuizen, gezinnen met lage inkomens en aan de andere kant miljoenen Euro's aan prestigieuze projecten uitgeven.

 

Waarom?

                     Wij willen geen investering van 80 miljoen Euro in aanleg van nieuwe fietspaden.

                     Wij willen wel 80 miljoen Euro investeren voor gezinnen met kinderen in schuldsanering.

                     Wij willen geen miljoenen in de nieuwe bibliotheek investeren.

                     Wij willen in mensen investeren zodat er geen behoefte meer bestaat aan de Voedselbank. 

EERST ONZE MENSEN DAN PRESTIGIEUZE PROJECTEN.


 

23- ONROEREND ZAAKBELASTING

 

OZB moet voor de komende 5 jaar bevroren worden.
In tijden van economische welvaart hadden we geen bezwaar tegen verhoging.

Nu het nog steeds economisch slecht gaat mag de Gemeente haar tekorten niet verhalen op haar bewoners. 


 

24- LEEFBAARHEIDSBUDGET

 

Leefbaarheidsbudget moet blijven.
Om initiatieven van bewoners te stimuleren moet Gemeente het leefbaarheidsbudget zoals het nu is handhaven.

 

25-VERPLICHTGE TEGENPRESTATIE

 

De uitkeringsgerechtigden met een bijstandsuitkering mogen niet verplicht worden tot het leveren van een tegenprestatie voor hun uitkering.


 

Waarom? 


                     In de praktijk wordt dit door bedrijven en instanties veelal misbruikt. Daarom geen verplichting, maar op vrijwillige basis tegenprestatie bij non-profit organisaties.


                     OnsUtrecht is voor verplichte omscholing.

 

26-ONDERWIJS

 

Elk Utrechts kind van 0 tot 18 jaar moet zijn talenten kunnen ontwikkelen.

De Gemeente moet samen met de onderwijsinstellingen bedrijven stimuleren om hun zichtbaarheid te vergroten door hun 'poorten' voor jongeren te openen De jongeren zijn onvoldoende op de hoogte van de kansen die onze regio hun biedt. Utrecht moet nog aantrekkelijker worden voor jongeren. De Gemeente en het bedrijfsleven moeten hiervoor een aanjagende rol spelen.

 

OnsUtrecht van mening dat:

 

                     De kwaliteit van onderwijs moet voorrang krijgen.

                     Instellen van brede scholen.

                     Goede professionals zijn het belangrijkste kapitaal om onderwijs te verbeteren. In Utrecht investeren we voortdurend in de ontwikkeling van leraren.

                     Taalonderwijs heeft prioriteit, vooral op scholen waar veel achterstand is.

                     Aanbieden van een aantrekkelijk studentenstad met dynamisch studentenleven.

                     Meer woningen voor studenten.

                     Jongeren binden aan de regio door:
–  onderwijs
–  ondernemen
–  overheid

                     Leraren die in de zwarte scholen werken moeten 10%meer loon hebben om de kwaliteit te bevorderen

 

DUS NIET BEZUINIGEN OP HET ONDERWIJS.

 

27-JONGERENBELEID

 

De Gemeente moet zich meer inspannen om jongeren te binden aan onze Gemeente. Op dit moment biedt Utrecht weinig faciliteiten in dit kader. OnsUtrecht zal zich sterk inzetten voor een actiever en beter jongerenbeleid. Dit houdt in 'meer voorzieningen voor jongeren' zoals:

 

                     Meer ontmoetingsplekken voor jongeren.

                     Meer- en beter huisvesting voor jongeren en starters op de woningmarkt.

                     Ondersteuning van vereniging gericht op jongeren.

                     Meer cultuuraanbod voor jongeren.

                     Inzicht hebben op behoeften van jongeren.

                     Jongeren moeten meer en beter betrokken worden bij het gemeentelijk beleid.

 

 

28-PARTICIPATIE EN INTEGRATIE VAN MINDERHEDEN

Een verscheiden van culturen verrijkt onze samenleving.

OnsUtrecht is voor integratie van allochtonen op basis van wederzijds respect. Onderwijs en werkgelegenheid is belangrijk, in het bijzonder voor allochtone jongeren.

In Utrecht moet ruimte zijn voor elke religie, cultuur en levensstijl. Elke vorm van uitsluiting en discriminatie moet krachtig bestreden worden.

OnsUtrecht is voorstander van open dialoog.

Eventuele problemen met betrekking tot integratie moeten open en eerlijk worden besproken om zo snel mogelijk oplossingen te vinden. De Gemeente moet dit proces actief bevorderen.

Het leren van de Nederlandse taal is een belangrijk instrument in het streven naar een betere integratie en inburgering van alle, niet alleen nieuwkomers, maar ook allen die al langer in Nederland wonen.

De Gemeente moet ook in haar personeelsbeleid zorgen voor goede afspiegeling van de samenleving. Concreet betekent dit bij werving van personeel extra aandacht hiervoor.

 

29-DIEREN

OnsUtrecht vindt
natuurlijk welzijn van dieren belangrijk en willen ook dat onze dieren onder goede omstandigheden leven. Het dierenwelzijn moet gekoppeld worden aan beleidsterreinen als ruimtelijke ordening en groenvoorziening. 


OnsUtrecht is om die reden voorstander van handhaving van de hondenbelasting.

onsUtrecht informatielijn

               

U kunt voor meer info of suggestie

                ons bellen

  06 20 492 995Kandidatenlijst1. Ufuk Dogerle
2. Gulay Kabaktepe- Alp 
3. El Hassan  Ouhammou
4. Nejla Goktas- Ucar 
5. Christina Stavridou
6. Bahar Dogan
7. Rezwan Ebrahimi
8. Marco Nesselaar 

    'SAMEN STERKER'